Skip to main content

Služby

Projektovanie, cenové kalkulácie, revízie, inštalácie a záruka.

Pre našich zákazníkov vypracujme cenovú ponuku po vzájomnej dohode resp. obhliadke grátis. Snažíme sa splniť klientove prianie, odborne poradiť a všetko zosúladiť na základe možností a požadovaných kritérií. Našou výhodou je projektovanie, výroba a integrácia kompletných elektroinštalačných systémov pre akékoľvek priestory bytové – nebytové, súkromné alebo komerčné resp. priemyselné aplikácie. Na požiadanie vyhotovíme CAD projekt na ktorý využívame AUTOCAD Elektro a iná CAD aplikácie, v ktorom zakreslíme komplexné riešenia elektro rozvodov v rámci silno i slaboprúdu.

Čo to pre Vás znamená? Iba to, že naša firma pre Vás od prvotnej ponuky po finálne odovzdanie zákazky, spracuje všetky kroky vlastnými technickými prostriedkami a výsledkom bude fungujúci projekt podľa vašich predstáv. Poradenstvo, kalkulácie, výpočty, cenové ponuky a technická podpora pre všetky požiadavky v rámci nášho portfólia.

Na ktorýkoľvek projekt zabezpečíme revíziu autorizovaným revíznym technikom. Naši pracovníci spĺňajú náročné požiadavky na výkon činností ktoré pre Vás poskytuje K Servis s.r.o, na základe školení a certifikácií, ktoré pravidelne absolvujú. Za každou zákazkou si stojíme, preto na všetko držíme garanciu, ktorou nielen napĺňame požiadavku zákona, ale samozrejme vychádzame v ústrety zákazníkovi. Záruka je štandardne 24 mesiacov odovzdania zákazky.

Elektorinštalácie - silno prúd

V oblasti silnoprúdových inštalácií sa zameriavame na montáž, opravu a údržbu elektroinštalácie a osvetlenia, rekonštrukcie hlavných domových vedení a istenia. Naša firma vykonáva elektroinštalačné práce malého i veľkého rozsahu. Vykonávame montáže elektroinštalácie do novostavieb, opravy jestvujúcej elektroinštalácie, montáže a opravy bleskozvodov, preventívnu údržbu bleskozvodov, elektroúdržbu budov a odstraňovanie závad zistených pri odborných prehliadkach (revíziách) elektroinštalácií a bleskozvodov. Najviac objednávanou prácou v súčasnosti sú montáže senzorového osvetlenia, najmä do priestorov schodísk obytných domov.

Nezriedka sa podieľame aj na kompletných rekonštrukciách elektroinštalácií v rodinných domoch alebo bytoch, výmene starej kabeláže za novú, výmene poistiek za moderné ističe a inštalácií prúdových chráničov alebo prepäťového istenia. Vykonávame aj rekonštrukcie hlavných domových vedení v panelákoch. Samozrejme, elektroinštalácie vykonávame nielen v obytných domoch, ale aj v polyfunkčných objektoch, priemyselných budovách, alebo skladoch. Elektroinštalácie slúžia na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách a zabezpečujú napájanie elektrických spotrebičov.

Musia spĺňať stanovené predpisy, najmä z pohľadu bezpečnosti. Pri novej výstavbe musí už samotná projektová dokumentácia zohľadňovať vždy najaktuálnejšie predpisy a požiadavky. Od posledného zvýšenia výpočtovej hodnoty súčasného príkonu uplynulo už viac ako 10 rokov a nároky na využitie elektrickej energie rastú ďalej. Elektroinštalácie vykonávame bez obmedzenia napätia. Montáž vedení vysokého napätia a trafostaníc. Revízie bez obmedzenia napätia. Elektroinštalačné práce a bleskozvody, elektromontáže, revízie, priemyselné elektroinštalácie, bleskozvody, elektrické prípojky,

- komplexné elektroinštalačné práce, poradenstvo, projektovanie, dodávka a montáž elektrických rozvodov (v rodinných domoch, bytoch, budovách, administratívnych, obchodných a priemyselných objektoch).

- montáž, údržba a opravy elektrických zariadení (servis) a bleskozvodov .

- revízne a odborné prehliadky, rekonštrukcia elektrických rozvodov.

- sme špecialisti na montáž svietidiel a LED osvetlenia.


Elektrická inštalácia každého objektu pozostáva z vnútorných silnoprúdových rozvodov, umelého osvetlenia, vonkajšieho areálového osvetlenia, bleskozvodovej sústavy. Predmetom našich dodávok býva často aj prípojka NN, dodávka a montáž trafostanice, prípadne záložných zdrojov el. energie. Prevedenie elektroinštalácie má obzvlášť dôležitý vplyv na celkový náhľad na stavbu a hodnotenie jej kvality. Správne nadimenzovanie prvkov a vedení elektrickej inštalácie má vplyv na komfortné užívanie objektu a bezpečnosť.Komplexná realizácia elektrickej inštalácie pozostáva často aj z prekládok rôznych vedení VN, prípadne NN, či telefónnych káblov, ktoré bránia vo výstavbe.Pri projektovaní elektrických inštalácií je nutná znalosť a kooperácia s dodávateľmi technológie, ktoré priamo nadväzujú na rozvody napájania. Vhodnou koordináciou projektu sa dá docieliť optimálne rozloženie prípojných bodov, rozvodných skríň a rozvádzačov v objekte tak, aby boli rozvody pripravené pre ďalšie budúce rozšírenia.

Slaboprúdové rozvody

Zabezpečovacie systémy V oblasti zabezpečovacích systémov ponúkame konzultačné služby, posúdenie miery rizika, navrhnutie viacerých variant optimálneho riešenia ako po cenovej tak aj po technickej stránke. Ďalej ponúkame komplexnú dodávateľsko - montážnu činnosť, servis a poskytovanie periodických revízii. Samozrejmosťou je pripojenie zabezpečovacieho systému na stredisko registrácie poplachov s využitím rôznych prenosových médií. /telefón, gsm sieť, rádio/ Jednou z hlavných priorít našej firmy je zachovanie maximálnej diskrétnosti. Kamerové systémy Kamerové systémy patria v súčasnosti k jednej z najobľúbenejších a najvyhľadávanejších foriem zabezpečovacích systémov. Veľmi často sú používané na kontrolu rôznych výrobných procesov, logistických operácií v skladoch, monitorovanie situácie na čerpacích staniciach, reštauráciách a sledovanie pohybu osôb na súkromných pozemkoch a v blízkosti rodinných domov.

Anténne systémy V tomto segmente služieb prišlo v nedávnej minulosti k výraznému progresu, vďaka prechodu na satelitné digitálne vysielanie s možnosťou zákazníka vybrať si operátora, ktorý mu sprostredkuje príjem kódovaných, spoplatnených TV staníc alebo prijímať voľne šírené programy satelitného spektra. Ďalší veľký krok vpred sa uskutoční vo veľmi blízkej budúcnosti digitalizáciou terestrického vysielania. Štruktúrovaná kabeláž - networking, IP V oblastí dátovej komunikácie poskytujeme ucelené riešenia. Pri projektovaní IT infraštruktúry sa snažíme klásť maximálny dôraz na efektivitu a maximálnu využiteľnosť prostriedkov s ohľadom na budúci vývoj spoločnosti a technológii. Dodávané komponenty spĺňajú najnáročnejšie podmienky, ktoré na súčasnú kabeláž kladú používane rýchle technológie.

K Servis s.r.o. Vám ukáže nový pohľad na integrované slaboprúdové rozvody v budovách alebo areáloch. Ako jedna z mála firiem Vám vytvorí inteligentný systém týchto rozvodov po jedinej spoločnej infraštruktúre, umožňujúcej prenos pre bezpečnostné, prístupové, požiarne a kamerové systémy, riadenie klimatických podmienok, monitorovanie a riadenie prostredia v dátových centrách. Významnou pridanou hodnotou sú výhody centralizovanej správy behu budov.Nasadením takéhoto systému získate nástroj umožňujúci zefektívniť a sprehľadniť proces riadenia prevádzky budov/areálu s aktuálnym prehľadom o stave zabudovaných technológií z jediného dohľadového centra a zabezpečiť rýchle a optimálne riešenie krízových stavov a hlavne ich predchádzaniu. Takéto výhody nie sú dosiahnuteľné pri oddelených dodávkach autonómnych systémov, akých je na trhu veľa. Sú síce v prvotných nákladoch ekonomicky výhodnejšie, no prevádzkové časové a SLA náklady na samostatné technológie sú neporovnateľne vyššie, nehovoriac o potrebe samostatnej infraštruktúry pre každú technológiu zvlášť.

K – Servis na riešenia Vašich špecifických podmienok v špecifickom prostredí v spolupráci s expertnými dodávateľmi Vám navrhne optimálny systém na kľúč.

EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia - komplex technických prostriedkov, ktoré riešia ochranu objektu proti neoprávnenému vstupu nepovolaných osôb.

EPS - Elektrická požiarna signalizácia - technologické zariadenie, ktoré rieši ochranu objektov pred ničivými účinkami požiarov, jeho včasnou identifikáciou a lokalizáciou.

CCTV - Uzavretý televízny okruh, niekedy nazývaný aj Priemyselná televízia alebo Kamerový systém, ktorý umožňuje sledovanie diania v monitorovaných zónach stráźeného priestoru z dohľadového centra.

CATV - Káblová televízia - rozvod štandardného TV - Satelitného signálu zo zdroja k užívateľovi

SKP - Systémy kontroly prístupu - umožňuje kontrolovať a regulovať prístup osôb do objektu nebo jeho častí. Perimetria - Perimetrický systém je ochrana vonkajšieho obvodu areálov, slúži na zaznamenanie prípadného narušiteľa skôr ako sa priblíži k stráženým objektom

SCO - Systém centralizované ochrany - umožňuje vytvoriť systém, kde je z jedného pracoviska monitorovaných viac objektov.

Štruktúrovaná kabeláž - je základom modernej komunikácie vrámci slaboprúdových rozvodov. Je to najrozšírenejšie komunikačné prostredie pre prenos dát, hlasu, obrazu a dnes už aj ostatných rozvodov (EZS/EPS/CCTV/CATV/Internet/...)

Internet a ochrana prenosu údajov - súčasťou každej práce v organizácii je v dnešnej dobe aj komunikácia so svetom pomocou interentových technológií a podnikového informačného systému, no veľmi dôležitá je aj ochrana tejto komunikácie pred útokmi, vírusmi, odcudzením citlivých údajov, prípadne aj kontrola obsahu komunikácie. Rozvody nízkeho napätia - zaistí komplexnú dodávku od spracovania projektovej dokumentácie až po vlastnú realizáciu.

Meranie a regulácia

• optimalizovaný návrh riadiaceho systému pre bezobslužnú prevádzku technológie podľa požiadaviek zákazníka riadiacimi systémami SIEMENS: DESIGO PX, OEM-Saphir,OEM-CLIMATIX, ALBATROS2, Sigmagyr, Honeywell: Excel, Johnson Controls, AMIT

• vypracovanie projektovej dokumentácie pre oblasť merania a regulácie

• výroba rozvádzacích skríň

• montáž elektroinštalácií vrátane silnoprúdových rozvodov technológie

• tvorba programového vybavenia pre riadiace systémy

• záručný a pozáručný servisSilnou stránkou našej firmy je nielen montáž nových zariadení, ale aj schopnosť opravovať a renovovať prístroje a zariadenia, aj s problematickým zaobstarávaním náhradných dielov. Sú to najmä elektrické a pneumatické regulačné prístroje, regulačné armatúry, vysielače tlaku, teploty, hladiny, laboratórne prístroje, bilančné merania kvapalín a plynov, dávkovacie a bilančné váhy, baliace linky, kamerové a kvalitu ovzdušia monitorujúce systémy, meniče prúdu, rozvádzače, elektroinštalačné práce a taktiež výkon metrologických činností.Bohaté skúsenosti majú naši pracovníci s programovaním chodu kotolní a pripájaním výmenníkových staníc na vyššie riadiace systémy, vizualizáciou a optimalizáciou ich prevádzky.Obchodnými partnermi K – Servis s.r.o. sú predovšetkým podniky odvetvie energetikychemického, farmaceutického, potravinárskeho a papierenského priemyslu, ale i komunálna sféra.

Dlhoročné praktické skúsenosti našich pracovníkov, ich kvalifikačná úroveň a jej neustále zvyšovanie, dávajú záruku vysokej kvality vo všetkých oblastiach činnosti. Príklady ďalších činností MaH:

• projekčná činnosť

• riadenie technologických procesov

• elektrické zariadenia a rozvody

• decentralizovaný zber dát a vizualizácia procesov

• optimalizácia procesov riadenia

• údržba, opravy a poradenstvo

• dodávky, montáž, opravy a údržba zariadení ASRTP

• metrologické činnosti

• opravy a rekonštrukcie váh s automatickou aj neautomatickou činnosťou

• kamerové monitorovacie systémy

• elektrická požiarna signalizácia

Merania a Regulácie je dôležitou súčasťou vetracích a klimatizačných zariadení. Pre účely použitia v atypických alebo “na mieru šitých” vzduchotechnických systémoch naša spoločnosť vyrába programovateľné systémy MaR. S výhodou ich používame v širokom spektre aplikácii – MaR kompresorových staníc, kotolní, ale i v bežných vetracích a klimatizačných systémoch (vetranie a klimatizácia hotelov, reštaurácii, výrobných prevádzok…), kde by bolo použitie štandardne dodávaných systémov Merania a regulácie nevhodné alebo obmedzujúce.

Systém MaR nie je len vykurovanie, vetranie a klimatizácia. Na veľa zákazkách zjednocujeme informácie o najrôznejších technológiách v budove a prevádzame ich na jednotnú užívateľskú platformu – grafický systém teda na riadiacu stanicu.

Jedná sa predovšetkým o osvetlenie, zabezpečovanie a protipožiarne systémy, technológie prípravy ďalších médií (tlakové plyny, vodné hospodárstvo), meranie spotrieb energií atď. Dáta sa zaznamenávajú v databázach, odkiaľ sa dajú vyčítať pre ďalšie spracovanie (napríklad vo fakturačných systémoch). .

Rodinné domy a byty

Ponúkame komplexné elektroinštalačné práce v bytoch a domov a domových bytov a renovácie starých elektrorozvodov najmä v starých bytoch samozrejme hlavne panelových, kde sa stáva staré vedenie väčšinou hliníkové veľkým bezpečnostným rizikom hlavne v rámci požiaru.Súčasťou každého obytného priestoru je systém elektroinštalácie. Podľa požiadaviek klienta ju robíme v bežnom, nadštandardnom alebo exkluzívnom vyhotovení.Elektrická inštalácia sa môže montovať káblovaním alebo rúrkovaním. Samozrejme káblovanie je dnes používanejšie, pri uvedenom sa používajú káble, ktoré sa vkladajú do rýh vysekaných do múra a majú dvojitú izoláciu (napr. káble typu CYKY). V privátnom sektore vykonávame tri základné skupiny elektrických rozvodov:

   ● silnoprúdový - svetelný, zásuvkový a motorický rozvod

   ● slaboprúdový –televízny resp. satelitný, štruktúrovaná kabeláž PC sieť a telefóny, domáce dorozumievacie zariadenie (audiovrátnik, videovrátnik ), zabezpečovací systém (EZS), meranie a regulácia a pod.

   ● pasívne (bežný bleskozvod) a bleskozvody - aktívny (na väčšie domy resp.bytové domy)


Do drobných opráv v bytoch a rodinných domoch sa zarátavajú hlavne opravy ističov, zásuviek, zapájanie elektrických zariadení, opravy lámp a svetiel a mnoho ďalších drobných opráv. Medzi práce väčšieho rozsahu možno zarátať najmärekonštrukcie, opravy a budovanie elektrických sietí v byte či rodinnom dome.Vykonávame aj odborné prehliadky (revízie) elektroinštalácie a odstraňovanie revíznych závad v bytoch a domoch. Dimenzovanie vedení v budovách v minulostibolo projektované na 1,7kW na byt. Dnešná spotreba na bežnú bytovú jednotku je približne 4,5kW, vedenia sú teda preťažené a prehrievajú sa, tým vzniká samozrejme možnosť požiaru. Ďalším aspektom je, že oxidáciou hliníkové vedenie t.j priemer Al vodiča, kvázi stráca na objeme a následne dochádza k horšiemu kontaktu medzi ním a svorkou. Postupne vznikajú iskry a neskôrmôžedôjsť k vznieteniu izolácie vodičov a samozrejme požiaru. Vedenia sú istené starými typmi ističov alebo poistiek a obojeuž nevyhovuje novým normám a nespĺňajú žiadne požiadavky na bezpečnosť. V princípe ide o havarijný stav hlavného vedenia elektrickej energie a stáva sa tak časovanou bombou, ohrozujúcou zdravie a majetok osôb obývajúcichdané bytové priestory. Riešením týchto problémov je kompletná výmena hlavného vedenia elektrickej energie. Moderné vedenia, ktoré naša firma buduje, sú z medi a preto časom nestarnú tak ako hliníkové vedenia. Výmenou ističov sa zväčší výkon vedenia tak, aby dosahoval súčasným potrebám obyvateľov. Celé vedenie je poriadne a bezpečne izolované, takže nehrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Bytovým domom a panelákom môžeme v oblasti drobných opráv ponúknuť hlavne opravy schodiskového osvetlenia a výmenu žiaroviek za LED svietidlá, montáže a opravy automatov schodiskového osvetlenia. Pre ešte väčšie pohodlie obyvateľov domu ponúkame aj senzorové osvetlenie, ktoré sa zopne automaticky, keď zaregistruje pohyb.Z prác väčšieho rozsahu vykonávame najmä rekonštrukcie a výmeny hlavných domovýchvedení(HDV), bleskozvod. Po vykonaní revízie ponúkame aj odstraňovanie revíznych závad.

Inteligentný dom

Neustále sa stretávame s otázkou ,,prečo inteligentný dom a prečo nejaký inteligentný dom?" A tiež veľmi často aj s názorom že ,,ja nepotrebujem multimédiá, veď mám DLNA zdielanie a kamery na TV si viem dať aj na HTPC". A tiež ,,dnešné SMART TV dokážu to čo Inteligentný dom". Podobné (Nie však až takto extrémne) názory sme mali aj my ešte predtým ako sme Inteligentný dom spoznali detailnejšie :) V najbližších riadkoch Vám vysvetlíme základné princípy a objasníme REÁLNE fakty ako čo funguje a čo všetko s Inteligentným ovládaním dostanete navyše.
Systém inteligentného domu ako univerzálne diaľkové ovládanie
Dnes je hitom ovládanie na smartfónoch a tabletoch. Pre svoj smartfón si stiahnete aplikáciu pre ovládanie SMART TV, XBMC, kamier, kávovaru, RGB osvetlenia, vysávača a kvantum ďalších aplikácií. A teraz si to predstavte: Chcete zapnúť TV, zhasnúť svetlo, vypnúť blu-ray a receiver. Zatiahnuť žalúzie alebo nastaviť teplotu. Neskôr chcete zmeniť hlasitosť, prepnúť kanál alebo všetko naraz vypnúť. To sa budete prepínať medzi aplikáciami alebo hľadať správny ovládač? A čo ak máte všetky prístroje schované v nábytku? Vtedy klasický IR ovládač nefunguje. Riešením je univerzálne diaľkové ovládanie, ideálne RF.
S univerzálnou aplikáciou sa pripojíte k svojmu domu odkiaľkoľvek bez potreby verejnej IP adresy a samozrejme cez šifrovaný OpenVPN tunel. Systém inteligentného domu pre riadenie osvetlenia Máme má vlastné riešenia pre spínanie a stmievanie svetelných zdrojov. Či už sú to bezdrôtové prvky DM-201 a SM201 komunikujúce s riadiacimi jednotkami po ZigBee Pro, alebo prvky na DIN lištu prepojené so systémom pomocou ethernetu.
Systém inteligentného domu ako riadenie AV racku
Dnes sa v praxi vyskytujú stále častejšie centralizované riešenia AV distribúcie v dome alebo v bare. Ak teda máme v racku niekoľko satelitov, menič na stovky blu-ray diskov, diskové pole, iné prijímače, HDMI matice 4x4, 8x8 a väčšie, je nepredstaviteľné ovládať tento rack klasickými formami preto tento systém bez problémov ovláda jednotlivé zariadenia. Okrem toho vie, kedy má na HDMI matici smerovať konkrétny vstup na konkrétny výstup. Vo výsledku teda môžete poslať HDMI signál z ktoréhokoľvek zariadenia v racku do ktoréhokoľvek TV v dome a zvuk rovnako. Prepojením s UPS vieme manažovať správu napájania v prípade výpadku prívodu elektrickej energie. Meraním teploty v racku môže byť horné odsávanie regulované. O kritickej teplote môžete byť informovaný pomocou emailu alebo SMS.
Náš systém ako multiroom audio
Každá jednotka riadenia sa správa ako zariadenie na prehrávanie hudby. Taktiež má každá jednotka audio vstupy pre digitalizáciu hudby a následného streamovania do ktorejkoľvek ďalšej jednotky v dome. Je to len o počtejednotiek, kde všade budete hudbu v dome počúvať. Inštalujeme aj maticové audio prepínače napr. 16x16, multikanálové zosilňovače 8 aj 16 kanálov.
Dokážeme tiež riadiť audio multiroom riešenia ako Sonos, NuVo, Russound, SpeakerCraft, DBX, a iné. Rozšírenie inteligentných systémov
Väčšina systémov domácej automatizácie ponúka to isté, stále dookola. Svetlá, vykurovanie, tienenie, meteostanica, prehľad energií,... Nás systém ako otvorený systém dokáže tieto systémy rozšíriť. Máme vlastné riešenia v podstate na všetko! Ale vieme aj rozšíriť stávajúce systémy! Môže to byť napr. kvôli cene, pretože na trhu sú aj naozaj lacné riešenia ovládania svetiel, vykurovania atď. Vieme že každému nemôžeme vyhovieť a preto hľadáme riešenia. Riešenia, ktoré budú pre zákazníka vyhovujúce. Medzi integrované systémy patria Tecomat Foxtrot, KNX, iNELS II, BTicino My Home, Ego-n, GILD, XComfort a Niko Home Control (obmedzene).